Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Premium Sport Kft. (ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi (ďalej len "kupujúci") v oblasti predaja oblečenia a doplnkových tovarov prostredníctvom internetovej stránkywww.heavytools.sk (ďalej len „internetová stránka“).

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Premium Sport Kft., so sídlom 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A., Maďarsko, IČO: 01-09-888925, IČ DPH: HU-14101087 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (predovšetkým oblečenia) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: informacie@heavytools.sk
telefón: +421362304305 alebo + 36 1 443 3906 v čase od 08:00 do 16:30, prosíme ctených kupujúcich, aby prioritne používali emailovú komunikáciu, vyvinieme maximálnu snahu odpovedať na Vaše otázky, čo najskôr.
fax: +36 1 453 0552
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nákupom tovaru prostredníctvom internetovej stránky bezvýhradne vyjadruje svoj súhlas s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v súvislosti s nákupom tovarov (ďalej len "kúpna zmluva") ako aj na všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3. Špeciálne dojednania obsiahnuté v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá, nákupom tovaru prostredníctvom internetovej stránky v zmysle tohto bodu a bodu 1.2. týchto VOP. Ponuka tovarov predávajúceho na internetovej stránke spoločne s týmito VOP, reklamačným poriadkom a ďalšími informáciami uvedenými na stránke sa pokladá za návrh zmluvy zo strany predávajúceho pre kupujúceho. K prijatiu tohto návrhu, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde akceptáciou – prijatím tohto návrhu zo strany kupujúceho, a to kumulatívnym (súčasným) splnením týchto troch podmienok:
a) kupujúci si zvolí jeden alebo viac tovarov z ponuky predávajúceho ich umiestnením do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na zvolený tovar,
b) kupujúci zakliknutím potvrdí oboznámenie sa a jeho bezvýhradný súhlas s týmito VOP a reklamačným poriadkom a
c) kupujúci vyplní všetky body objednávky v zmysle pokynov na internetovej stránke a zrealizuje nákup, teda zašle predávajúcemu svoju objednávku.

Základné dokumenty zmluvy: uvedené všeobecné podmienky tejto zmluvy, faktúra, potvrdenie o prevzatí zásielky. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Prevzatie faktúry je zároveň prevzatím zmluvných podmienok.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR ,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ako aj faktúru potvrdzujúcu nákup tovaru, ktorá je daňovým dokladom a slúži ako záručný list.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
d) dodržiavať pokyny pre užívanie zakúpeného tovaru; ak kupujúci poruší pokyny na používanie a údržby zakúpených tovarov (napr.: nesprávne žehlenie, pranie, sušenie), prípadná neskoršia reklamácia môže byť z tohto dôvodu zo strany predávajúceho alebo dodávateľa tovarov odmietnutá.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve do 8 dní.
4.3. Kupujúci má právo na ochranu svojich údajov, a to nie len osobných, ale predovšetkým na maximálne zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré poskytuje predávajúcemu za účelom zaplatenia kúpnej ceny prostredníctvom platobnej karty.

Nákupné podmienky
Na našej webovej stránke pod názvom „Postup pri nákupe“ sú uvedené podrobné informácie o podstatných charakteristikách predmetu zmluvy, o cene obsahujúcej daň z pridanej hodnoty ako aj ďalšie iné povinné náklady, cenu prepravy za doručenie nákupu k Vám domov a poštovného; alebo iných podmienkach plnenia.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Predávajúci ponúka tovary, ktorých fotografie (alebo obdobné vyobrazenie), ceny a popis sú umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný postupovať v zmysle kúpnej zmluvy a tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote. Predávajúci na druhý deň po uzatvorení kúpnej zmluvy tovar odovzdá na prepravu dopravcovi, ktorým je spoločnosť GLS logistics service (ďalej len ako „dopravca“) a súčasne o tom informuje kupujúceho zaslaním e-mailu. Dopravca doručí tovar kupujúcemu do troch dní od jeho prevzatia od predávajúceho.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve. Predávajúci sa prostredníctvom zasielateľskej (kuriérskej) služby – dopravcu dvakrát pokúsi doručiť zakúpený tovar kupujúcemu. V prípade, že sú oba pokusy o doručenie tovaru neúspešné, potom takéto neposkytnutie súčinnosti zo strany kupujúceho sa pokladá za odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak pred doručením tovaru kupujúcemu, zistí, že nie je schopný tovar doručiť v dohodnutom čase, kvalite alebo množstve, je povinný to bezodkladne oznámiť kupujúcemu a navrhnúť mu iné vhodné riešenie. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne, obe strany majú právo od zmluvy odstúpiť.
5.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení, či nejaví známky poškodenia, či nejde o zjavne iný tovar, alebo či tovar nemá akúkoľvek vadu, ktoré možno okamžite zistiť (ďalej len ako „zjavné vady“). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, alebo dodaný tovar vykazuje iné zjavné vady, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, vybaví predávajúci tento podnet ako reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku a týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto VOP, prípadne v obvyklej dobe, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bezodkladne najneskôr však v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dojednanú v kúpnej zmluve (ďalej len "kúpna cena"). Kúpna cena pozostáva z týchto jednotlivých segmentov uvedených na internetovej stránke:
a) ceny nakúpených tovarov – tovarov vložených do virtuálneho košíka,
b) nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu a
c) rôznych zliav a špeciálnych ponúk, predovšetkým zliav pre VIP zákazníkov.
Cena uvedená v kúpnej zmluve je konečná vrátane všetkých daní, poplatkov, prípadne akýchkoľvek iných nákladov (balné).
6.2. Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu:
a) platobnou kartou, tak, že v kúpnej zmluve poskytne predávajúcemu údaje z predmetnej platobnej karty oprávňujúce predávajúceho stiahnuť si kúpnu cenu v zmysle kúpnej zmluvy z účtu kupujúceho, ku ktorému bola príslušná platobná karta vydaná. Predávajúci garantuje kupujúcemu maximálnu ochranu a bezpečnosť údajov z platobnej karty, ktoré kupujúci predávajúcemu poskytol pri uzatváraní kúpnej zmluvy za účelom zaplatenia kúpnej ceny prostredníctvom platobnej karty.
b) na dobierku, t.j. kupujúci uhradí kúpnu cenu dopravcovi v hotovosti pri prevzatí zakúpeného tovaru, dopravca prijatú kúpnu cenu poukáže predávajúcemu.

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Odstúpenie prichádza do úvahy najmä, ak je kupujúci nespokojný so zakúpeným tovarom, napríklad: materiál, veľkosť, prípadne iné vlastnosti zakúpeného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj bez výslovného prejavu vôle, a to zaslaním zakúpeného tovaru predávajúcemu. Napriek tomu odporúčame kupujúcemu, aby, vždy súčasne so zaslaním tovaru, oznámil predávajúcemu, či ide o odstúpenie alebo reklamáciu, prípadne či má záujem o výmenu tovaru, alebo vrátanie peňazí. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ibaže by sa kupujúci a predávajúci dohodli inak (napríklad výmena tovaru).

7.2. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) nebude akceptované v prípadoch, ak
a) tovar nebude vrátený úplne, vrátane všetkých štítkov (visačiek), či obalov, alebo
b) tovar bude vykazovať znaky poškodenia, znečistenia, či nosenia, mimo bežného vyskúšania tovaru, alebo
c) hodnota tovaru a jeho ďalší predaj bude iným spôsobom znemožnený.
7.3.Právo kupujúceho uvedené v bode č. 7.1. sa netýka spodnej bielizne, plážového oblečenia, prípadne iného tovaru, pri ktorom je výmena a vrátenie vylúčené z hygienických dôvodov. Toto obmedzenie zároveň garantuje všetkým kupujúcim, že nimi zakúpené plážové oblečenie, či spodná bielizeň a iný obdobný tovar od predávajúceho žiaden iný kupujúci predtým nenosil, ani neskúšal.
7.4. Kupujúci je povinný zabezpečiť prepravu vráteného tovaru do sídla predávajúceho na svoje náklady, t.j. ak kupujúci zašle predávajúcemu zakúpený tovar na dobierku, predávajúci odmietne takýto tovar prevziať a reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy nenastane. Kupujúci okrem tohto nenesie žiadne iné náklady.

Povinnosť poskytovania informácií
Ak predávajúci neplní svoje povinnosti, na ktorých plnenie sa zmluvne zaviazal, z dôvodu, že v zmluve uvedený tovar nemá k dispozícii, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho, respektíve sumu, ktorú kupujúci zaplatil bezodkladne, ale najneskôr do tridsiatich dní, vrátiť kupujúcemu. Splnenie tejto povinnosti nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za porušenia zmluvy.
Ak predávajúci splní svoje záväzky v súlade s ustanoveniami zakotvenými v zmluve formou dodania náhradného tovaru a kupujúci kvôli tomu využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, náklady spojené s vrátením tovaru zaťažujú predávajúceho. Predávajúci je povinný jednoznačným a presným spôsobom informovať kupujúceho o spôsobe úhrady nákladov, respektíve o splnení záväzku dodaním náhradného tovaru.
Predávajúci nesmie vyžadovať od kupujúceho úhradu za predaj tovaru, respektíve poskytnutie služby, ktorú si neobjednal.
Predávajúci znáša dôkazné bremeno, že splnil svoju zmluvne stanovenú povinnosť ohľadne poskytovania informácií, respektíve dodržal termíny uvedené v zmluve.
.
8.Dalšie dojednania.
8.1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. kupujúci udeľuje týmto súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov a to nielen predávajúcemu, ale aj tretím osobám, ktorým predávajúci sprístupní osobné údaje kupujúceho za účelom zabezpečenia všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy (doručenie tovaru).
8.2. Orgánom dohľadu v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre, so sídlom Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra .
8.3. Všetky grafické vyobrazenia, texty a motívy (alebo ich časti) zverejnené na internetovej stránke predávajúceho sú jeho duševným vlastníctvom. Zakazuje sa akékoľvek kopírovanie rozširovanie alebo pozmeňovanie obsahu internetovej stránky alebo jej častí bez súhlasu predávajúceho. Porušením autorských práv a iných obdobných práv, ku ktorému môže dôjsť konaním v rozpore s týmto ustanovením VOP, zakladá predávajúcemu právo na náhradu škody a nemajetkovej ujmy, ktorého sa predávajúci bude v prípade takéhoto porušenia domáhať.
8.4. V ostatnom sa na vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky predovšetkým zákon č. 40/1964 Z. z. v platnom znení, Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že je kupujúci podnikateľským subjektom a tovary od predávajúceho nakupuje na účely svojho podnikania, VOP a reklamačný poriadok upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami len subsidiárne a rozhodujúci je obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
8.5. Legislatívne skratky použité v týchto VOP sú použité aj v reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.