webshop heavytools.sk

Ochrana osobných údajov

 

1. Meno Prevádzkovateľa

 

Meno Prevádzkovateľa:                                    PREMIUM SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Skrátené meno Prevádzkovateľa:                   Premium Sport Kft.

IČO Prevádzkovateľa:                                       01-09-888925

Sídlo Prevádzkovateľa:                                    1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A

Zástupca Prevádzkovateľa:                             konateľ László András Doroszlay

 

Referent pre ochranu údajov:                          Gabor Szentkatolnai

E-mailová adresa:                                             gabor.szentkatolnai@heavytools.com

Telefónne číslo:                                                 +36 30 684 5229

 

V súvislosti so spracúvaním údajov realizovanom na internetovej stránke zo strany spoločnosti Premium Sport Kft. (v ďalšom len: Spoločnosť alebo Prevádzkovateľ) Vás informujeme o nasledovných:

 

Vypracovaním a zverejnením týchto Informácií Spoločnosť mieni zabezpečiť uplatnenie práva dotknutých osôb na informácie Ustanovené Článkom 12 GDPR.

 

Cieľom Informácií je poskytnúť správne informácie dotknutým osobám o údajoch spracúvaných Spoločnosťou alebo spracúvaných sprostredkovateľom povereným Spoločnosťou, o zdroji týchto údajov, o účele, právnom základe a trvaní spracúvania údajov, o mene a adrese sprostredkovateľa prípadne zapojeného do spracúvania údajov a o jeho činnosti spojenej so spracúvaním údajov, ako aj o právnom základe a príjemcovi prenesených údajov v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby.

 

Informáciami chce Spoločnosť zabezpečiť právny poriadok prevádzkovania evidencií, uplatnenie ústavných princípov ochrany údajov a požiadaviek bezpečnosti údajov, chce predísť neoprávnenému prístupu k údajom, neoprávnenej zmene údajov alebo ich zverejneniu.

 

Informácie sú platné od 25. mája 2018 do odvolania.

 

2.  Pravidlá spracúvania údajov

 

Keďže informačné sebaurčenie je základným právom každej fyzickej osoby zakotvené v Ústave, Spoločnosť vo svojom konaní vykonáva spracúvanie údajov iba a výlučne na základe ustanovení platných právnych predpisov.

Spracúvanie osobných údajov je možné iba v záujme uplatnenia práva alebo plnenia záväzku. Využívanie Spoločnosťou spracúvaných osobných údajov na súkromné účely je zakázané. Spracúvanie údajov musí stále zodpovedať základnej zásade obmedzenia účelu.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel, v záujme uplatnenia práva a plnenia záväzku, v minimálnej miere a v dobe potrebnej na dosiahnutie daného účelu. Spracúvanie údajov musí v každej fáze zodpovedať svojmu účelu - a ak účel spracúvania údajov zanikol alebo je spracúvanie údajov protiprávne z iných dôvodov, údaje sa vymažú. O vymazanie údajov sa postará zamestnanec Spoločnosti, ktorý sa fakticky zaoberá spracúvaním daných údajov. Vymazanie môže kontrolovať osoba, ktorá uplatňuje práva zamestnávateľa voči zamestnancovi alebo referent pre ochranu údajov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba s predbežným súhlasom dotknutej osoby - v prípade citlivého osobného údaja s písomným súhlasom - alebo na základe zákona alebo zákonnej právomoci.

 

Pred zaznamenaním údaja Spoločnosť v každom prípade informuje dotknutú osobu o účele a o právnom základe spracúvania údajov.

 

3. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

Cez uvedené kontaktné údaje Spoločnosti môže dotknutá osoba požiadať o informácie o spracúvaní jej osobných údajov, a môže požiadať o opravu, ako aj – s výnimkou spracúvania údajov nariadených právnym predpisom – o vymazanie alebo obmedzenie svojich osobných údajov.

 

Dotknutá osoba je oprávnená dostať osobné údaje, ktoré sa na ňu vzťahujú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi v štruktúrovanej, bežnej používanej, strojom čitateľnej forme, a je oprávnená odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

 

Spoločnosť je povinná odovzdať došlú žiadosť alebo námietku vedúcemu kompetentnej organizačnej jednotky, ktorá zodpovedá za spracúvanie údajov do troch dní odo dňa jej doručenia.

 

Vedúci kompetentnej organizačnej jednotky písomne, v zrozumiteľnej forme odpovie na žiadosť dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej údajov najneskôr do 25 – v prípade uplatnenia práva na vznesenie námietky do 15 – dní odo dňa jej doručenia.

 

Na žiadosť dotknutej osoby poskytne prevádzkovateľ informácie o jej údajoch, ktoré spracúva alebo ktoré spracúva ním alebo podľa jeho nariadenia poverený sprostredkovateľ, o zdroji týchto údajov, o účele, právnom základe a trvaní spracúvania údajov, o mene a adrese sprostredkovateľa údajov, o jeho činnosti spojenej so spracúvaním údajov, o okolnostiach a účinkoch porušenia ochrany osobných údajov a o opatreniach prijatých na riešenie porušenia, ako aj o právnom základe a príjemcovi prenesených osobných údajov.

 

Informácie sa spravidla poskytujú bezplatne, ak žiadateľ o informácie v priebehu daného roka ešte nepodal žiadosť o informácie Prevádzkovateľovi v súvislosti s totožným okruhom údajov. V ostatných prípadoch sa môže stanoviť náhrada nákladov. Výška náhrady nákladov môže byť ustanovená aj zmluvou, ktorú strany uzatvorili. Už zaplatenú náhradu nákladov treba vrátiť, ak osobné údaje sa spracúvali protiprávne alebo ak žiadosť o informácie viedla k ich oprave.

 

Vedúci organizačnej jednotky, ktorá údaj spracúva, opraví nepravdivý údaj – ak má k dispozícii potrebné údaje a verejné listiny, ktoré ho potvrdzujú – a v prípade existencie dôvodov stanovených v Článku 17 GDPR sa postará o vymazanie spracúvaného osobného údaja.

Osobný údaj sa musí vymazať, ak

a)       osobný údaj už nie je potrebný na účel, na ktorý sa získal alebo iným spôsobom spracúval;

b)      dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, ktorý predstavuje základ spracúvania údajov, a spracúvanie údajov už nemá tým pádom právny základ;

c)       dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu údajov a neexistuje prioritný právny dôvod na spracúvanie údajov, alebo ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu údajov;

d)      osobné údaje sa spracúvali protiprávne;

e)       osobné údaje sa musia vymazať pre plnenie právneho záväzku uloženého Prevádzkovateľovi právnymi predpismi Európskej Únie alebo členského štátu;

f)        osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb spojených s informačnou spoločnosťou deťom do 16 rokov;

g)       Prevádzkovateľ zverejnil osobný údaj, a osobný údaj už nie je potrebný na účel, na ktorý sa získal alebo iným spôsobom spracúval, je povinný tento údaj vymazať, a s prihliadnutím na dostupnú technológiu a na náklady realizácie podniknúť primerane očakávateľné kroky – vrátane technických opatrení – na informovanie prevádzkovateľov, ktorí údaje spracúvajú o tom, že dotknutá osoba ich požiadala o vymazanie odkazov na dané osobné údaje alebo kópie či duplikátu týchto osobných údajov.

Dotknutá osoba môže namietať proti spracúvaniu svojho osobného údaja,

-         ak spracúvanie alebo prenos osobných údajov je potrebný výlučne pre plnenie právneho záväzku Prevádzkovateľa alebo uplatnenie právnych záujmov Prevádzkovateľa, príjemcu údajov alebo tretej strany, s výnimkou povinného spracúvania údajov;

-         ak sa osobný údaj použije alebo prenesie na účely priameho marketingu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; a

-         v ostatných prípadoch stanovených zákonom.

Prevádzkovateľ čo najskôr, maximálne do 15 dní odo dňa podania žiadosti prešetrí námietku, prijme rozhodnutie vo veci jej odôvodnenosti, a písomne informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.

 

Ak Prevádzkovateľ stanoví odôvodnenosť námietky dotknutej osoby, spracúvanie údajov – vrátane aj ďalšieho zaznamenávania údajov a prenosu údajov – ukončí, údaje zablokuje, a o námietke alebo o opatreniach prijatých na základe námietky informuje každého, komu predtým odovzdal osobný údaj, na ktorý sa námietka vzťahuje, a ktorí sú povinní podniknúť kroky pre uplatnenie práva na vznesenie námietky.

 

Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím Prevádzkovateľa alebo ak Prevádzkovateľ nedodrží lehotu na poskytnutie odpovede, dotknutá osoba sa môže obrátiť na súd do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia alebo od posledného dňa lehoty na odpoveď.

Ak príjemca údajov nedostane údaje potrebné na uplatnenie svojho práva kvôli námietke dotknutej osoby, môže sa obrátiť na súd proti Prevádzkovateľovi pre prístup k údajom do 15 dní odo dňa oznámenia. Prevádzkovateľ môže zapojiť do súdneho konania aj dotknutú osobu.

 

Ak Prevádzkovateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, príjemca údajov môže Prevádzkovateľa požiadať o informácie ohľadom okolností zlyhania prenosu údajov, a Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tieto informácie do 8 dní odo dňa doručenia príslušnej žiadosti príjemcu údajov. V prípade žiadosti o informácie sa môže príjemca údajov obrátiť proti Prevádzkovateľovi na súd do 15 dní odo dňa poskytnutia informácií alebo vypršania lehoty na ich poskytnutie. Prevádzkovateľ môže zapojiť do súdneho konania aj dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ nesmie vymazať údaj dotknutej osoby, ak spracúvanie údajov nariadil zákon. Údaj sa nesmie odovzdať príjemcovi, ak Prevádzkovateľ súhlasil s námietkou alebo ak súd stanovil odôvodnenosť námietky.

 

Ak pri uplatňovaní práv dotknutej osoby nie je posúdenie veci jednoznačné, vedúci organizačnej jednotky, ktorá daný údaj spracúva, môže požiadať o stanovisko referenta pre ochranu údajov so zaslaním dokumentov a svojho stanoviska na danú vec, a referent pre ochranu údajov oznámi svoje stanovisko do troch dní.

 

Spoločnosť nahradí škodu, ktorá spôsobila protiprávnym spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť osobných údajov, respektíve zaplatí bolestné v prípade porušenia práv na ochranu osobnosti spôsobeného ňou alebo sprostredkovateľom údajov, ktorého ona poverila. Prevádzkovateľ sa zbavuje zodpovednosti za spôsobené škody a záväzku na zaplatenie bolestného, ak doloží, že škodu alebo porušenie práva na ochranu osobnosti dotknutej osoby spôsobila neodvrátiteľná príčina mimo okruhu spracúvania údajov. Takisto neuhrádza škodu, ak škodu zapríčinilo zámerné alebo hrubo nedbanlivé správanie poškodenej osoby.

 

Dotknutá osoba môže využiť prostriedky nápravy alebo podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Maďarsko) alebo na súd kompetentný v mieste jeho bydliska alebo pobytu.

 

 

4. Spracúvanie údajov realizované pri používaní internetovej stránky spoločnosti Premium Sport Kft.

 

Miesto spracúvania údajov:

1033 Budapešť, Szőlőkert utca 4., Maďarsko

 

4.1. Spracúvanie údajov internetovej stránky

Spoločnosť disponuje vlastnými internetovými stránkami, ktoré sú dostupné na nasledovných adresách:

  • https://www.heavytools.hu/
  • https://www.heavytools.sk/
  • https://www.heavytools.cz/
  • https://www.heavytools.com/

 

Internetové stránky prevádzkuje Spoločnosť. E-shop prístupný na internetových stránkach prevádzkuje externý poskytovateľ služieb na základe poverenia.

 

Spoločnosť umožňuje návštevníkom internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou, aby sa na nich zaregistrovali. Pri registrácii musia dotknuté osoby zadať relevantné údaje. Dotknuté osoby sa však môžu zaregistrovať iba v prípade, ak súhlasia s Pravidlami spracúvania údajov Spoločnosti a svoj súhlas vyjadria označením príslušného kolónka; v opačnom prípade svoju registráciu nemôžu podať.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: Súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie.

Pri spracúvaní údajov v tejto oblasti je evidenčné číslo spracúvania údajov, ktoré Spoločnosť už predtým oznámila a ktoré je zaznamenané do evidencie NAIH: NAIH-91373/2015

účel spracúvania údajov: správa databázy spojenej s prevádzkovaním e-shopu. Nákup v e-shopoch dostupných cez internetové stránky, vystavovanie faktúr, evidencia zákazníkov, rozlišovanie medzi jednotlivými zákazníkmi, plnenie objednávok, dokumentácia nákupov a platieb, plnenie povinnosti vedenia účtovníctva

okruh spracúvaných údajov:

-         meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie,

-         fakturačné údaje: fakturačné meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, daňové identifikačné číslo (v prípade spoločností)

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

lehota uchovávania údajov:

-         kým existuje zaregistrovaný účet dotknutej osoby, ale ak dotknutá osoba požiada o vymazanie svojich osobných údajov, údaje sa po žiadosti ihneď vymažú

-         fakturačné údaje: 8 rokov v súlade so Zákonom č. C z roku 2000

spôsob uchovávania údajov: elektronický

meno sprostredkovateľa: NETGO.HU Kft. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 32., Maďarsko)

jeho činnosť spojená so spracúvaním údajov: prevádzkovanie e-shopu

 

4.2. Zasielanie newsletterov

 

Spoločnosť prevádzkuje newslettery. Newsletter posiela Spoločnosť periodicky na e-mailové adresy, ktoré figurujú v databáze spojenej s daným newsletterom. Keďže podľa aktuálne platných právnych stanovísk sa e-mailová adresa považuje za relatívny osobný údaj, Spoločnosť spracúva všetky e-mailové adresy s ochranou, aká prislúcha osobným údajom.

 

Z toho dôvodu sa do databázy môže e-mailová adresa dostať v zásade len so súhlasom dotknutej osoby a na jej osobitnú žiadosť. K tomu, aby mohla dotknutá osoba udeliť svoj súhlas so spracúvaním jej e-mailovej adresy Spoločnosťou, Spoločnosť v každom prípade podrobne informuje dotknutú osobu o všetkých relevantných skutočnostiach spojených so spracúvaním údajov.

 

Spoločnosť v každom prípade zabezpečí právo na získanie predbežných informácií a právo na dobrovoľnosť. Zrealizuje to sprístupnením informácií a použitím tzv. check boxu, ktorý napomáha udeleniu súhlasu so spracúvaním údajov a potvrdzuje ho.

 

V prípade, ak dotknutá osoba zadáva svoju e-mailovú adresu nie elektronicky, ale na papieri, informácie o spracúvaní údajov sú uvedené na papieri, a dotknutá osoba s nimi súhlasí tým, že vyplní formulár údajov.

 

Zasielanie newslettera považuje Spoločnosť v každom prípade za samostatný účel spracúvania údajov, a nespája ho s inými účelmi, napr. s využívaním služby. Z toho dôvodu v každom prípade informuje dotknutú osobu o každom účele, ktorý sa od tohto účelu líši, napr. aj o využití služby a o súhlase so zasielaním newslettera, ak zadávanie údajov sa môže uskutočniť na jednej ploche záznamu údajov (na papieri alebo online).

 

Užívateľ dotknutej e-mailovej adresy sa môže kedykoľvek bezplatne a priamo odhlásiť z odberu newslettera.

 

Spoločnosť si však vyhradzuje právo na to, aby zasielala ponuky aj na e-mailové adresy, ktoré sa nekvalifikujú za osobný údaj. V takomto prípade zašle v newsletteri nasledovné informácie:

 „Elektronická adresa, na ktorú posielame tento newsletter, pochádza z verejnej evidencie, v ktorej je označená ako elektronický kontaktný údaj spoločnosti. Údaje spojené so zastupovaním spoločnosti sa preto nepovažujú za osobné údaje ani v prípade, ak obsahujú (aj) meno vlastníka alebo zástupcu spoločnosti. Keďže v zmysle odseku (1) §6 Zákona č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti nie je v súvislosti s vyššie uvedenými údajmi potrebný predbežný súhlas s bezprostredným kontaktovaním reklamou formou elektronickej korešpondencie alebo iného rovnocenného komunikačného prostriedku. Ak si však neželáte dostať viac mailov od našej spoločnosti, na odhlásenie kliknite sem.“

 

Ohľadom zasielania newsletterov typu opt-out (neúčasť) Spoločnosť vytvára zoznam tzv. Robinsonov, v ktorom vybuduje samostatnú databázu e-mailových adries, ktorých užívatelia žiadali o odhlásenie z kontaktovania. Keďže však takéto e-mailové adresy podľa vyššie uvedených skutočností nepovažujú za osobný údaj, ani „Zoznam Robinsonov“ vytvorený takýmto spôsobom neznamená spracúvanie údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: Súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie.

Pri spracúvaní údajov v tejto oblasti je evidenčné číslo spracúvania údajov, ktoré Spoločnosť už predtým oznámila a ktoré je zaznamenané do evidencie NAIH: NAIH-88006/2015

účel spracúvania údajov: komunikácia zasielaním newslettera cez marketingovo-komunikačný kanál na e-mailové adresy, ktoré sa naň prihlásili

okruh spracúvaných údajov: meno (priezvisko a meno) a e-mailová adresa dotknutej osoby

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

lehota uchovávania údajov: do konca prevádzkovania služby newsletterov, ale ak dotknutá osoba požiada o vymazanie svojich osobných údajov (odhlási sa z odberu newslettera), údaje sa po žiadosti o vymazanie údajov ihneď vymažú

spôsob uchovávania údajov: elektronický

 

V súvislosti so spracúvaním údajov realizovanom na internetovej stránke zo strany spoločnosti Premium Sport Kft. (v ďalšom len: Spoločnosť alebo Prevádzkovateľ) Vás informujeme, že v súvislosti s poskytovaním služby spracúvame Vaše osobné údaje nasledovne:

 

5. Spracúvanie údajov realizované pri činnosti Spoločnosti

 

5.1. Spracúvanie údajov spojené s poskytovaním služieb

 

Na žiadosť dotknutej osoby Spoločnosť informuje zákazníka o príchode výrobkov objednaných v predajniach Spoločnosti.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie

účel spracúvania údajov: poskytnutie informácií dotknutej osobe o príchode výrobku objednanom zákazníkom

okruh spracúvaných údajov: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

lehota uchovávania údajov: 90 dní odo dňa zaznamenania údaja

spôsob uchovávania údajov: elektronicky

 

Ohľadom údajov uvedených na faktúrach vystavených Spoločnosťou postupuje Spoločnosť nasledovne:

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie

účel spracúvania údajov: vystavenie faktúry

okruh spracúvaných údajov: meno, adresa bydliska, daňové identifikačné číslo

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

lehota uchovávania údajov: 8 rokov v súlade so Zákonom č. C z roku 2000

spôsob uchovávania údajov: elektronicky a na papieri

 

Dodávanie výrobkov objednaných cez e-shop vykonáva externý poskytovateľ služby.

 

príjemca prenosu údajov: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Maďarsko)

právny základ prenosu údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

okruh prenesených údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

 

5.2. Spracúvanie údajov v súvislosti so správou nedoplatkov

 

Správu nedoplatkov vzniknutých u Spoločnosti vykonáva vlastný zamestnanec Spoločnosti. Spoločnosť posiela upomienku dotknutým osobám, ktoré majú nedoplatok.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie

účel spracúvania údajov: spracúvanie údajov dotknutých osôb s nedoplatkom na účel správy nedoplatkov

okruh spracúvaných údajov: meno, adresa bydliska, telefónne číslo osoby s nedoplatkom

právny základ spracúvania údajov: uplatnenie oprávnených záujmov spoločnosti podľa bodu f) odseku (1) Článku 6 GDPR lehota uchovávania údajov: do vyrovnania nedoplatku alebo premlčania občianskoprávneho nároku spojeného s nedoplatkom (5 rokov)

spôsob uchovávania údajov: elektronicky

 

5.3. Spracúvanie údajov v súvislosti so správou sťažností

 

Dotknuté osoby majú možnosť podať sťažnosť na činnosť Spoločnosti spojenú s poskytovaním služieb. Sťažnosť sa môže oznámiť osobne, online, poštou, telefonicky alebo cez e-mail.

 

Ústnu sťažnosť Spoločnosť okamžite prešetrí a v prípade potreby napraví. Ak zákazník nesúhlasí so správou sťažnosti alebo jej okamžité prešetrenie nie je možné, o sťažnosti sa spíše zápisnica, ktorej kópia sa odovzdá zákazníkovi.

 

Zápisnica o sťažnosti obsahuje nasledovné údaje:

a)    meno zákazníka;

b)    adresa bydliska, sídlo zákazníka, podľa potreby jeho korešpondenčná adresa;

c)    miesto, čas a spôsob podania sťažnosti;

d)    podrobný popis sťažnosti zákazníka, s oddeleným zaznamenaním námietok dotknutých sťažnosťou, aby všetky námietky obsiahnuté v sťažnosti zákazníka sa mohli kompletne prešetriť;

e)    zoznam dokladov, dokumentov a iných dôkazov predložených zákazníkom;

f)     podpis osoby vyhotovujúcej zápisnicu a zákazníka (tento formálny element sa očakáva v prípade sťažnosti oznámenej ústne);

g)    miesto a čas vyhotovenia zápisnice.

 

Úlohy referenta pre ochranu spotrebiteľov vykonávajú vlastní zamestnanci Spoločnosti.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie

účel spracúvania údajov: zaznamenávanie zákazníckych sťažností, vybavovanie správy sťažností spojenej s činnosťou poskytovania služieb

okruh spracúvaných údajov: meno zákazníka, adresa bydliska/sídlo zákazníka, jeho korešpondenčná adresa, telefónne číslo, spôsob komunikácie, služba, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje, popis sťažnosti, príčina sťažnosti, nárok sťažovateľa, kópia dokumentov potrebných pre doloženie sťažnosti, ktoré vlastní zákazník a ktoré nie sú Spoločnosti k dispozícii, ostatné údaje potrebné pre prešetrenie a riešenie sťažnosti

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR a odsekov (6)-(7) §17/A Zákona č.


 CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov

lehota uchovávania údajov: Spoločnosť je povinná uchovávať zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede 5 rokov, a je povinná ich na žiadosť kontrolných orgánov predložiť týmto orgánom [§17/A (7) Zákona o ochrane spotrebiteľov]

spôsob uchovávania údajov: elektronicky a na papieri

5.4. Spracúvanie údajov v súvislosti s vernostnou kartou

 

 

Spoločnosť zabezpečuje svojim zákazníkom vernostnú kartu. S vernostnou kartou môžu zákazníci využívať výhody.

 

evidenčné číslo spracúvania údajov: Súčasne s uplatnením GDPR sa zrušila evidencia procesov spracúvania údajov Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorú nahradila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu v rámci svojej organizácie.

Pri spracúvaní údajov v tejto oblasti je evidenčné číslo spracúvania údajov, ktoré Spoločnosť už predtým oznámila a ktoré je zaznamenané do evidencie NAIH: NAIH-90951/2015

účel spracúvania údajov: zabezpečenie vernostnej karty

okruh spracúvaných údajov: meno, adresa, telefónne číslo

právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby na základe Článku 6 (1) a) GDPR

lehota uchovávania údajov: kým dotknutá osoba nepožiada o ich vymazanie

spôsob uchovávania údajov: na papieri a elektronicky

 

6. Záležitosti neuvedené v týchto Informáciách

 

Záležitosti neuvedené v týchto Informáciách podliehajú ustanoveniam Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.