Pravidlá súťažných hier

hlavná stránka | informácie pre zákazníkov|pravidlá súťažných hier

Pravidlá súťaže na Facebooku

 

Premium Sport Kft., so sídlom 1033 Budapešť, Szőlőkert u. 4., Maďarsko, IČO: 01-09-888925, IČ DPH: HU-14101087 (ďalej len: “Organizátor”) prevádzkovateľ stránky www.heavytools.sk organizuje online súťaž v termíne od 18.05.2020 do 27.5.2020 (ďalej len: „Súťaž”). Súťaž prebieha na facebookovom profile Organizátora.

 

Žrebovanie a vyhlásenie výsledkov bude: 27.5.2020

 

Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie zadania uvedeného v súťažnom príspevku. Zo zúčastnených v termíne Súťaže vyžrebuje Organizátor jedného výhercu.

 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

· Súťaže sa môžu zúčastniť plnoletí občania s trvalým pobytom v SR, ktorí sú vlastníkom osobného facebookového profilu (ďalej len: „Súťažiaci”).

· Súťažiaci zapojením sa do súťaže prijíma pravidlá Organizátora Súťaže a súhlasí so spracovaním osobných údajov Organizátorom, ktoré budú využívané výhradne informačným systémom Organizátora.

· Súťaže sa nemôžu zúčastniť nasledujúce osoby: (a) Organizátor súťaže, jeho zamestnanci a ich rodinní príslušníci (b) realizátori súťaže a ich rodinní príslušníci

· Súťaže sa nemôžu zúčastniť neplnoleté osoby, osoby zbavené svojprávnosti, Súťažiaci si je zároveň vedomý, že Organizátor tieto skutočnosti nie je schopný skontrolovať. Ak sa napriek tomu Súťaže zúčastní neplnoletá osoba, prípadne osoba zbavená svojprávnosti, prebrať výhru môže prevziať len jej zákonný zástupca.

 

ŽREBOVANIE

· Žrebovanie sa uskutoční v informačnom systéme Organizátora náhodným výberom. Overenie identity výhercu (ďalej len: “Výherca”) sa uskutoční po žrebovaní. Súťažiaci, ktorý poskytne neúplné alebo chybné údaje, bude zo Súťaže vyradený.

· Výherca bude o výsledkoch informovaný v deň žrebovania na facebookovom profile Organizátora a budú vyzvaní k zaslaniu svojich kontaktných údajov do súkromnej správy. Organizátor nenesie zodpovednosť za nesprávne poskytnuté osobné údaje Výhercami.

· V prípade, ak Výherca neposkytne potrebné osobné údaje do 5 dní, alebo ak odmietne spoluprácu s Organizátorom, stráca na výhru nárok.

 

VÝHRA, PREVZATIE VÝHRY A POVINNOSŤ ORGANIZÁTORA

· Výhra: Jeden set dámskeho oblečenia z nižšie vymenovaných:

  • 1. set (SAILOR STYLE)

1ks RAMAINI sailnig

1ks WYONETT striped

1 ks WILONA20 white

1ks Slnečné okuliare HT6902A

1ks EMERSET navy

1ks ULINUS navy

1ks LILLIAN dubbary

 

  • 2. set (FLOWER STORY)

1ks MIRTIL ecro

1ks COLTANA icepink

1ks NELLA flower

1ks ETTAWA20 rosegold

1ks ULOSSIE rosegold

1ks LILLIAN dubbary

 

· Daň z výhry a všetky ostatné výdavky súvisiace s výhrou hradí plne Organizátor.

· Obrázok výhry je len ilustračný, nemusí plne zodpovedať skutočnosti.

· Výhra nemôže byť prenesená na inú osobu a ani za ňu nemožno žiadať finančnú náhradu.

· Organizátor neberie zodpovednosť za chybnú alebo fiktívnu registráciu. Ak registrácia nezodpovedá predpísanému formuláru, má Organizátor právo rozhodnúť o jej právoplatnosti.

· Nakoľko je Súťaž bezplatná, Súťažiaci nemôže žiadať od Organizátora alebo od tretej osoby žiadnu náhradu škody.

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

· Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s obchodnými podmienkami spracovania osobných údajov Organizátora.

· Osobné údaje nemôžu byť poskytnuté tretej strane, okrem poskytnutia údajov za účelom doručenia výhry poštovou spločnosťou.

 

OSTATNÉ NARIADENIA

· Organizátor si vyhradzuje právo ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže vyradiť v prípade, ak by Súťažiaci nesplnil podmienky Súťaže, svojím konaním porušoval pravidlá Súťaže, alebo ak by konal v rozpore s dobrými mravmi.

· Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie alebo pozastavenie Súťaže, odmietnutie odovzdania výhry v prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia alebo porušenia pravidiel Súťaže, ďalej pri vzniku nepredvídaných okolností alebo v prípade vis major. V týchto prípadoch nie je možné právne vymáhanie.

· Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá, ako aj samotnú Súťaž za podmienok, že to nie je v rozpore s právami Súťažiacich a že bude Súťažiacich o týchto zmenách informovať.

· Priebeh Súťaže resp. účasť v Súťaži musí prebiehať v zmysle týchto pravidiel. V prípadoch, ktoré nie sú stanovené v týchto podmienkach je potrebné riadiť sa v zmysle platných právnych predpisov.

· Ak Súťažiaci nesúhlasí s podmienkami tejto hry, nemôže sa jej zúčastniť, resp. je z nej vylúčený.

· Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nijak s ňou nesúvisí.

· Súťažiaci účasťou v tejto Súťaži potvrdzuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

 

18.5.2020

Heavy Tools

Premium Sport Kft ©