Pravidlá hry

Pravidlá hry (ďalej len: Pravidlá) sa vzťahujú na súťažnú hru s názvom „Získajte späť hodnotu svojho nákupu”, organizovanú spoločnosťou Premium Sport Kft. (so sídlom 1037 Budapešť, Kunigunda útja 70/A., Maďarsko, IČO: 01-09-888925, IČ DPH: HU-14101087 (ďalej len: “Spoločnosť”) s nasledujúcimi podmienkami.

Hru organizuje a realizuje Spoločnosť, ako prevádzkovateľ webstránky www.heavytools.sk v termíne od 16.04.2024 do 30.05.2024. (ďalej len: „Hra”). Hra prebieha na facebookovom profile Organizátora.

Účastník hry svojím prihlásením do hry, bez akýchkoľvek ďalších právnych úkonov, automaticky súhlasí s opatreniami pravidiel a tieto vzťahujúc na svoju osobu uznáva za povinné.

1. Osoby zúčastnené v Hre

Hry sa môže zúčastniť každý občan SR, dospelá fyzická osoba, ktorá úplne vyhovuje všetkým podmienkam uvedeným v týchto pravidlách a voči ktorému neexistuje žiadna podmienka pre vylúčenie z Hry (ďalej len Účastník). Hry sa nemôžu zúčastniť nasledujúce osoby: Organizátor súťaže, jeho zamestnanci a ich rodinní príslušníci, realizátori súťaže a ich rodinní príslušníci, zástupcovia firiem (napr. firma pre spravovanie údajov), ktorí sa priamo podieľajú na realizácii Hry, ich majitelia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Z Hry bude vylúčený každý, kto nejakým spôsobom ohrozuje čestný priebeh Hry. Spoločnosť neinformuje Účastníka o skutočosti vylúčenia z Hry.

2. Popis Hry

Účasť v hre je bezplatná. Názov Hry: „Získajte späť hodnotu svojho nákupu

2.1. Podmienky účasti v Hre:

Nakúpte v období medzi 16. aprílom a 30. májom v našej značkovej predajni Heavy Tools® v

AVION Shopping Parku a získajte späť hodnotu Vášho nákupu vo forme nákupnej poukážky.

Ako sa môžem zapojiť do hry?

- Nakúpte v období medzi 16. aprílom a 30. májom v našej značkovej predajni Heavy Tools®

- Svoj doklad o nákupe si dobre uschovajte

- Nahrajte kópiu pokladničného dokladu o nákupe na webovú stránku: https://giveaway.heavytools.sk/

- Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu vo formulári.

2.2. Súťažiaci zapojením sa do hry prijíma pravidlá Organizátora Hry a súhlasí so spracovaním osobných údajov Organizátorom, ktoré budú využívané výhradne informačným systémom Organizátora.

2.3. Žrebovania výhry sa zúčastní každý Účastník, ktorý je podľa Pravidiel k tomu oprávnený.

2.4. Popis Hry a Pravidlá sú uvedené na webstránke www.heavytools.sk.

2.5.Trvanie Hry Trvanie Hry: od 16.04.2024 do 30.05.2024.

Hra a jej podmienky môžu byť jednostranne upravené, Hra môže byť pozastavená alebo stiahnutá zo strany Spoločnosti bez akýchkoľvek záväzkov a následkov.

3. Výhra

• Celá hodnota nákupu vo forme nákupnej poukážky.

 

4. Žrebovanie

Termín žrebovania výhry: 3. jún 2024 do 12:00 hod., online. Žrebovania sa zúčastní každý účastník Hry, ktorý od začiatku hry vyhovel požiadavkám Hry. Žrebovanie sa uskutoční v informačnom systéme Organizátora náhodným výberom. Overenie identity výhercu (ďalej len: “Výherca”) sa uskutoční po žrebovaní. Súťažiaci, ktorý poskytne neúplné alebo chybné údaje, bude zo Súťaže vyradený.Na žrebovaní sa vyžrebuje jeden výherca.

5. Oznámenie výhercov

Výherca bude o výsledkoch informovaný e-mailom.

V prípade, ak Výherca neposkytne potrebné osobné údaje do 5 dní, alebo ak odmietne spoluprácu s Organizátorom, stráca na výhru nárok.

Účastníci Hry a výherca sú si vedomí, že v prípade neúspešného žrebovania, Spoločnosť nie je povinná žrebovanie zopakovať a nezaťažuje ju žiadna povinnosť z dôvodu nedodržania povinnosti výhercu odpovedať na oznámenie. Smernice uvedené v tomto bode sú smerodatné aj pre náhradného výhercu.

6. Spracovanie osobných údajov

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s obchodnými podmienkami spracovania osobných údajov Organizátora. Osobné údaje nemôžu byť poskytnuté tretej strane, okrem poskytnutia údajov za účelom doručenia výhry poštovou spločnosťou.

Pravidlá spracovania osobných údajov nájdete tu: https://www.heavytools.sk/informacie-pre-zakaznikov/ochrana-osobnych-udajov

7. Zodpovednosť

Všetky následky za chybné vyplnenie zadaných údajov nesú Účastníci Hry. Za meškanie oznámenia Spoločnosť neberie zodpovednosť. Spoločnosť nemá možnosť kontrolovať správnosť zadaných údajov pri alebo po prihlásení sa do Hry. V tejto súvislosti v každom prípade spadá všetka zodpovednosť a všetky s týmto súvisiace právne a finančné následky na Účastníkov Hry. Spoločnosť vylúči všetku zodpovednosť v prípade akéhokoľvek nároku na odškodnenie alebo náhrady škody v priebehu účasti v Hre z prípadných chýb a nedostatkov Hry, nesprávneho fungovania Hry, za náklady, škody a straty vzniknuté alebo súvisiace z omeškania počas Hry. Spoločnosť neberie zodpovenosť za to, ak počas priebehu Hry bude webstránka obsahujúca Hru dočasne nedostupná.

8. Ostatné

Spoločnosť si vyhradzuje právo k zmene týchto Pravidiel. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Hrou, napíšte na e-mailovú adresu informácie@heavytools.sk. V predmete e-mailu, prosím, uveďte názov: „Hra: Valentínska súťažná hra”

12. apríla 2024